DKV Statuten

Huishoudelijk reglement Deventer Kano Vereniging

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

DEVENTER KANO VERENIGING

 

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 23 maart 2017

 

 

De Statuten van de Deventer Kano Vereniging schrijven in art. 25 voor, dat de bepalingen in het huishoudelijk reglement niet in strijd mogen zijn met diezelfde statuten. Het bestuur beoordeeld jaarlijks of het huishoudelijk reglement moet worden aangepast.

Artikel 1 Algemeen

 

Artikel 1.1 Samenhang statuten

Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële acte op 26 februari 1986.

 

Artikel 1.2 Aansprakelijkheid

Het lidmaatschap van de vereniging, alsmede deelname aan activiteiten al dan niet binnen verenigingsverband is voor eigen risico. Dit impliceert dat het lid stilzwijgend onderschrijft dat de vereniging niet aansprakelijk gesteld kan worden voor kosten die voortvloeien uit ongevallen, beschadigingen en/of het zoekraken van eigendommen van het betreffende lid. Een en ander voor zover niet strijdig met het Nederlandse Burgerlijk Recht.

 

Artikel 1.3 Kleuren D.K.V.

De kleuren van D.K.V. zijn wit en rood.

 

Artikel 1.4 Vlag D.K.V.

De vlag van de D.K.V. is een 3-hoekige puntvlag; half wit (boven), half rood (onder) voorzien van een hart, een adelaar en de letters "DKV ".

 

Artikel 2 Lidmaatschap

 

Artikel 2.1 Leden

Leden, als bedoeld in artikel 6 onder a van de statuten, worden onderscheiden in:

a)    seniorleden zijn de leden die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt;

b)    juniorleden zijn de leden die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

 

Artikel 2.2 Het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan tot het einde van het kalenderjaar en vangt aan op de eerste dag van de maand van aanmelding. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met een vol kalenderjaar.

 

Artikel 2.3 Bijzonder lidmaatschap

Voor het promoten van de kanosport bij DKV kan het bestuur in incidentele gevallen in afwijking van het bovenvermelde lidmaatschap een bijzonder lidmaatschap aanbieden. Dit lidmaatschap wordt aangegaan op basis van, door het bestuur, vast te stellen voorwaarden.

 

Artikel 2.4 Toetreding

 1. Toetreding als lid dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Over de voorlopige toelating als lid beslist het dagelijks bestuur. Over het definitieve lidmaatschap wordt op de Algemene Ledenvergadering besloten.
 2. Door toetreding als lid onderwerpt men zich aan de bepalingen van Statuten, Huishou­delijk Reglement en andere reglementen en regels.

 

Artikel 2.5 Zwemvaardigheid

Ieder lid moet kunnen zwemmen.

Artikel 2.6 Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient vóór 1 december schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt geen restitutie van de contributie en/of het lig/vaargeld verleend. Na beëindiging van het lidmaatschap dienen de bij het lid in bezit zijnde sleutel(s) onverwijld te worden ingeleverd.

 

Artikel 2.7 Bijzondere leden Bijzondere leden kunnen worden onderscheiden in ereleden en leden van verdienste.

 

Artikel 3 Gedragscode

 

Artikel 3.1 Verlaten botenhuis en DKV-terrein

Ieder lid is verplicht bij het verlaten van het botenhuis zich ervan te overtuigen of hij/zij de laatst aanwezige is, in welk geval hij of zij de verlichting dient uit te doen en het botenhuis en het toegangshek dient af te sluiten (inclusief alle ramen en schuifdeuren).

 

Artikel 3.2 Melden en voorkomen van risico’s

Ieder lid is verplicht, indien hij onregelmatigheden ontdekt die in welk opzicht dan ook schadelijk kunnen zijn of worden voor het botenhuis, boten, personen of anderszins dat onmiddellijk te melden bij het bestuur en/of indien nodig, zo mogelijk zelf in te grijpen.

 

Artikel 3.2.1 Brandveiligheid

Ieder lid dient er voor te zorgen dat er in en rond het verenigingsgebouw geen brand kan uitbreken. Het gebruik van open vuur is alleen toegestaan in de open haard en tijdens georganiseerde verenigingsactiviteiten. In het gebouw zijn op diverse plaatsen brandblussers en brandslangen ge­plaatst. Elk lid dient de plaatsen waar deze zijn aangebracht in voldoende mate te kennen. Het gebruik van de brandblus- middelen anders dan voor brand­be­strijding is ten strengste verboden. Een intacte verzegeling van het blusmiddel betekent dat het blusmiddel over de nodige bluscapaciteit beschikt. Een verbroken verzegeling dient derhalve zo spoedig mogelijk aan het bestuur gemeld te worden. Roken en het gebruik van brandbare materialen c.q. vloeistoffen is niet toegestaan in het verenigingsgebouw en in de daarbij behorende opstallen.

 

Artikel 3.3 Milieuverplichtingen

In alle gevallen dient elk lid ervoor te zorgen dat gebruikte materialen en afval netjes worden opgeruimd. Voor het milieu schadelijke stoffen dienen op de daartoe geëigende wijze te worden afgevoerd. De kosten hiervoor komen voor rekening van de vervuiler. Het is verboden om op het verenigingsterrein en in de directe omgeving auto’s of andere voertuigen te (laten) wassen.

 

Artikel 3.4 Besluiten ledenvergadering

De leden, donateurs en andere begunstigers zijn verplicht genoegen te nemen met besluiten welke door de ledenvergadering zijn genomen ongeacht of zij al dan niet bij het nemen van deze besluiten aanwezig waren.

 

Artikel 3.5 Maatregelen bestuur

De leden, donateurs en andere begunstigers zijn verplicht zich aan door het bestuur getroffen (tussentijdse) maatregelen te onderwerpen.

 

Artikel 3.6 Parkeren bij DKV

Parkeren van auto’s is toegestaan in de Gashavenstraat, alleen aan de kant van de bebouwing of aan het Hartenaasje. Omdat de weg naar de dijk bij DKV een openbaar karakter heeft en te allen tijde voor hulpverleningsdiensten bereikbaar en vrij van obstakels moet blijven, is het niet toegestaan auto’s op het DKV-terrein te parkeren.

Artikel 3.7 Opvolgen Gedragscode

De leden, donateurs en andere begunstigers dienen zich op of bij het botenhuis behoorlijk te gedragen en eventuele aanwijzigingen hieromtrent van het bestuur direct op te volgen. In de Statuten staan mogelijke gevolgen beschreven.

Artikel 4 Rooster van aftreden bestuursleden

 

Artikel 4.1 Algemeen

Overeenkomstig de statuten van de Deventer Kano Vereniging is een rooster van aftreden van bestuursleden bekend gemaakt. In de statuten is vastgelegd dat de voorzitter en de secretaris niet gelijktijdig mogen aftreden. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn/haar voorganger in.

 

Artikel 4.2 Rooster van aftreden 2017 - 2022

 

Functie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Voorzitter

-

-

A

-

-

-

Secretaris

-

A

-

-

-

-

Penningmeester

-

-

A

-

-

-

Commissie lid opleidingen

-

-

-

-

A

-

Commissielid recreatiesport

A

-

_

-

-

-

Commissielid polo

A

-

-

A

-

-

Commissielid jeugd en wedstrijd

-

A

_

-

-

-

 

Artikel 4.3 Aanmelden kandidaten

(Tegen)kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 10 minuten vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij het bestuur.

 

Artikel 5 Financiën

 

Artikel 5.1 Verschuldigde bijdragen

Bij toetreding als lid is entreegeld, contributie, liggeld/vaargeld en eventueel sleutelgeld verschuldigd. De bedragen hiervan worden jaarlijks vastgesteld door de (Bijzondere) Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen in de bedragen zijn van toepassing met ingang van het daaropvolgend kalenderjaar.

Artikel 5.2 Betaling bijdragen

Betalingen aan de vereniging dienen na ontvangst van de nota binnen 30 dagen voldaan te worden. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, worden administratie-/herinneringskosten als volgt in rekening gebracht: a) 1e herinnering 5 euro;

b) 2e herinnering 10 euro;

c) 3e herinnering 15 euro.

 

Artikel 5.2 Botenhuissleutels

Na betaling van het sleutelgeld alsmede (de eerste termijn van) de contributie kan een toegelaten lid ontvangen:

 1. een op naam gestelde, genummerde sleutel van het club­ge­bouw;
 2. sleutel(s) van de compartimenten waar het lid zijn/haar boot in stalling heeft.

Juniorleden krijgen alleen sleutels van het botenhuis indien de sleutelverklaring mede ondertekend is door ouder of voogd.

 

Bij beëindiging van het lidmaatschap en inlevering van de sleutel(s) van het clubgebouw wordt de betaalde borgsom terugbe­taald of verrekend met eventueel nog openstaande vorderingen. Bij inlevering van de sleutel een jaar na beëindiging lidmaatschap wordt geen borg meer terugbetaald aan leden die na 26 maart 2013 lid zijn geworden.

 

Artikel 5.3 Kascommissie

De kascommissie bestaat uit drie leden en twee reserveleden. Zij worden tijdens de ledenvergadering uit en door de leden gekozen. Leden van het bestuur of van finan­cieel zelfstandige commissies mogen geen deel uitmaken van de kascommissie. Eén lid treedt ieder jaar af en is niet herkiesbaar. Een kascommissielid mag ten hoogste drie jaar zitting hebben.

 

Artikel 5.4 Controle financiële stukken

De kascommissie controleert tenminste eenmaal per jaar de kas, de bescheiden en de toestand van de verenigingseigendommen aan de hand van een van te voren van de penningmeester opgevraagde lijst. Dit uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering. Op de ledenvergadering brengt zij schriftelijk verslag uit van haar bevindingen. Bij onregelmatigheden van de door haar te controleren zaken stelt zij onmiddellijk de voorzitter per aangetekend schrijven hiervan in kennis.

Artikel 5.5 Vergoedingen

Aan leden zal geen vergoeding worden gegeven voor verleende diensten, tenzij het bestuur anders beslist.

 

Artikel 5.6 Geroyeerde leden van andere verenigingen

Zij, die door een andere vereniging (om welke reden dan ook) zijn geroyeerd, kunnen niet als lid worden aangenomen bij de D.K.V.

 

Artikel 5.7 Bijdragen ereleden

Ereleden die na 1 januari 2010 als zodanig zijn benoemd, zijn voor 50% vrijgesteld van contributie betaling; het staat hen echter vrij om het volledige contributie­be­drag te blijven betalen. Deze kortingsregeling is niet van toepassing op het liggeld voor een of meerdere kano’s, de WSV-licenties, sleutelgelden etc.

 

Artikel 5.8 Liggeld

Betaling van het liggeld loopt synchroon met de contributiebetaling.

Artikel 5.9 Royement

Indien een lid, na herhaalde aanmaningen, aan zijn/haar financiële verplichtingen jegens de vereniging niet voldoet, volgt er een schorsing, opgelegd door het bestuur.

Bij de eerstkomende ledenvergadering stelt het bestuur, onder bekendmaking van de reden, voor het betreffende lid te royeren. Bij aanname van dit voorstel worden de volgende activiteiten ondernomen: 1. het betreffende lid wordt schriftelijk van het royement in kennis gesteld; 2. de WSV wordt van het royement schriftelijk op de hoogte gesteld; 3. boot of boten van het betreffende lid worden aan de ketting gelegd, totdat alsnog      aan de financiële verplichtingen is voldaan; 4. bij het blijvend in gebreke blijven, vervalt de boot/de boten na 2 jaar automatisch      aan de vereniging.

 

Artikel 6 Botenhuis en materiaal

 

Artikel 6.1 Gebruik verenigingsboten door DKV leden en niet DKV leden

 1. Het gebruik van een verenigingsboot moet altijd eerst worden aangevraagd bij het bestuur. (leden die vaargeld betalen zijn bij verenigingsactiviteiten en bij het varen op de IJssel uitgezonderd van deze regel).
 2. Ten aanzien van wedstrijdboten kan eerst toestemming worden verleend na overleg met de trainer(s).
 3. Voor leden met een betaalde ligplaats voor een eigen boot in het botenhuis is het gebruik van een verenigingsboot (kajak of kano) tijdens een verenigingsactiviteit en het varen op de IJssel gratis.
 4. Leden die vaargeld betalen hebben voorrang bij de keuze van een verenigingsboot.
 5. In alle andere gevallen huurt men een boot voor € 10,00 per dagdeel of € 18,00 per dag.
 6. Niet DKV leden betalen naast de boothuur een borgsom van € 100,00 per boot. (als gevaren wordt onder begeleiding en verantwoording van een lid van de DKV hoeft geen borgsom te worden betaald).
 7. Leden van de DKV kunnen tijdens verenigingsactiviteiten introducés uitnodigen. Het gebruik van een verenigingsboot is vrij van kosten indien het lid vaart in de verenigingsboot en de introducé in de boot van het DKV-lid.
 8. Reparaties aan verenigingsboten gebeurt in overleg met het, voor de desbetreffende boten verantwoordelijke, commissielid
 9. In boten met schade mag niet worden gevaren, dit om erger te voorkomen.
 10. Het onderhoud van verenigingsboten is een verantwoordelijkheid van de desbetreffende commissie.
 11. Vanaf 1 oktober tot en met 31 maart mag er alleen in verenigingsboten worden gevaren indien de gebruiker een zwemvest draagt. Van 1 april tot 1 oktober wordt dit sterk geadviseerd, maar is het niet verplicht.
 12. Van leden die regelmatig varen, wordt verwacht dat zij over eigen materiaal beschikken (zwemvest, spatzeil, peddel).
 13. Er mag gebruik gemaakt worden van verenigingszwemvesten; deze hangen, voorzien van de verenigingsnaam, aan de kapstok in de hal.
 14. In alle overige situaties beslist het bestuur.

 

Artikel 6.2 Gebruik materiaal van andere leden

Slechts met schriftelijke toestemming van de eigenaar mag een ander persoon (lid, introducé) met eigendommen van een ander lid varen. Elk bestuurslid is gerechtigd te vragen naar de schriftelijke toestemming.

 

Artikel 6.3 Stallen van boten en materiaal

 1. Na gebruik van zijn of haar boot en/of peddel dienen deze, na schoon­ en drooggemaakt te zijn, op de daarvoor aangewezen plaats gelegd te worden en men dient er hierbij op te letten dat geen schade wordt toegebracht aan andere boten, peddels, het botenhuis of andere zaken.
 2. De berging voor de boten dient steeds te worden afgesloten.
 3. Onder een kano wordt verstaan alle type vaartuigen die binnen de Nederlandse kanosport gebruikt worden.
 4. De leden hebben het recht 1 éénpersoons- of 1 tweepersoons kano te stallen volgens de gangbare afmetingen, dit voor zover de ruimte in het botenhuis dit toelaat.
 5. Leden, die in afwijking van de wijze als bedoeld in het vorige lid het botenhuis, vlot en DKV-terrein wensen te gebruiken als ligplaats voor een kano of eventueel andere soort boot kunnen dit alleen met schriftelijke toestemming van het bestuur.
 6. Leden die meer dan 1 kano in het botenhuis wensen te stallen kunnen alleen van het bestuur (al dan niet schriftelijke) toestemming verkrijgen.

 

Artikel 6.4 Conditie materiaal

Ieder lid dat deelneemt aan verenigingsactiviteiten dient gebruik te maken van deugdelijk materiaal, veiligheidsmaatregelen te treffen en zich in alle situaties naar behoren en verantwoordelijk te gedragen.

 

Artikel 6.5 Gebruik botenhuis

 1. Ieder lid mag gebruik maken van de faciliteiten die de vereniging biedt. Zoals: kleedruimte, toiletten en douches. De kantine is voor leden vrij toegankelijk; de bar is beperkt opengesteld.
 2. Elk lid is verplicht het botenhuis na gebruik schoon en opgeruimd achter te laten.
 3. In het botenhuis mogen geen (brom)fietsen worden geparkeerd.
 4. Ingeval van weekendactiviteiten kan er in overleg met de organiserende commissie een oplossing voor tijdelijke stalling worden bedacht.
 5. In het botenhuis mogen geen bootreparaties worden uitgevoerd, behoudens noodgevallen en dit alleen in overleg en met goedkeuring van het bestuur. Dit in verband met stofoverlast, brandgevaar en het feit dat het gebruik van de (nood)uitgangen kan worden belemmerd.

 

Artikel 6.6 Gebruik sportzaal

 1. De sportzaal mag alleen worden gebruikt voor trainingen onder leiding van door het bestuur aangewezen trainer(s) en door degenen die van de trainer(s) of het bestuur hiervoor toestemming heeft(hebben) gekregen.
 2. Training in de sportzaal gebeurt voor eigen risico; in geval van blessures of ongelukjes is de vereniging niet aansprakelijk.
 3. De zaal mag alleen worden betreden met zaalschoenen, die niet buiten zijn gebruikt.
 4. De zaalschoenen mogen geen zwarte zolen hebben.
 5. Het bestuur maakt, op voordracht van de commissies, een schema voor het gebruik van de sportzaal. Dit schema wordt ter kennisgeving aan de zaal opgehangen, zodat iedereen weet welke groep wanneer “recht” heeft op gebruik van de zaal.
 6. Halters mogen tijdens de trainingen niet in de vensterbanken en/of op de verwarmingselementen gelegd worden.
 7. Gebruikte materialen moeten na elke training weer weggeborgen worden in de daarvoor bestemde ruimte. Bij niet-naleving van deze regel kan de toegang tot de zaal ontzegd worden.

Artikel 7 Onderscheidingen

 

Artikel 7.1 Vaaronderscheidingen

De vereniging kent per 2011 de DKV-cup als onderscheiding. Dit is een aanmoedigingsprijs voor het lid (polo, vlakwater en/of marathon) dat zich in het afgelopen jaar óf in prestatie óf in inzet heeft onderscheiden van andere vaarders. Het betreft hier een wisselbeker die jaarlijks wordt uitgereikt; de betreffende vaarder krijgt een aandenken dat hij/zij mag behouden.

 

Artikel 7.2 Vrijwilligersonderscheidingen

De vereniging kent de volgende onderscheidingen:

 1. Erelidmaatschap. Dit lidmaatschap wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toegekend. Verdiensten voor de vereniging zijn langdurig geleverd op bestuurlijk niveau. Ereleden worden op voordracht van het bestuur benoemd door de ledenvergadering; hiervoor is tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist.

 

 1. Lid van verdienste. Een lid dat verdienstelijk is geweest of nog steeds is kan op voordracht van het bestuur tot lid van verdienste worden benoemd. De verdiensten kunnen op divers terrein geleverd zijn, maar moeten over een langere periode hebben plaatsgevonden. Voor benoeming is tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen van de ledenvergadering vereist.

 

 1. DKV-compliment Jaarlijks wordt het DKV-compliment uitgereikt aan een verenigingslid die zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze heeft ingezet voor de belangen van de kanosport en voor DKV in het bijzonder. De diverse groeperingen uit de vereniging kunnen kandidaten voor het DKV-compliment vóór 1 november van het lopende jaar gemotiveerd bij het bestuur aanmelden. Het bestuur kiest uit de aangemelde kandidaten de winnaar.

Artikel 8 Uitzonderingen

 

Artikel 8.1 Onvoorziene zaken

In alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet, kan het bestuur zelf een beslissing nemen.

 

Artikel 8.2 Afwijkingen

Het bestuur is gemachtigd van dit reglement af te wijken en zal de motivatie hiervoor naar de op dat moment betrokken leden kenbaar maken. In de eerstvolgende ledenvergadering zal het bestuur zich hierover verantwoorden.

 

Artikel 9 Slotbepaling

Het niet opvolgen van de bepalingen in dit Huishoudelijk Reglement kan leiden tot straffen, conform art. 23 van de Statuten.