DKV Statuten

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

DEVENTER KANO VERENIGING

 

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 21 Maart 2018

 

 

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

 

Artikel 1.1 Samenhang statuten

Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële acte op 26 februari 1986.

 

Dit Huishoudelijk reglement is door generaties van besturen samengesteld op grond van art. 25 van de Statuten van de Deventer Kano Vereniging (DKV). Het huishoudelijk reglement dient aanvullend gelezen te worden bij de statuten. Daar waar in dit reglement bepalingen zijn opgenomen die in strijd blijken met de statuten, gelden de bepalingen in de statuten.

 

Het zittend bestuur beoordeelt jaarlijks, al dan niet op voordracht van leden, of het huishoudelijk reglement moet worden aangepast en draagt dit voor ter goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 1.2 Algemene bepalingen

Door toetreding als lid erkent men en belooft men zich te houden aan de bepalingen van Statuten, Huishou­delijk Reglement en hieruit voortvloeiende reglementen en regels.

 

Leden, donateurs en andere betrokkenen zijn verplicht genoegen te nemen met besluiten welke door een algemene of bijzondere ledenvergadering zijn genomen ongeacht of zij al dan niet bij het nemen van deze besluiten aanwezig waren.

 

Door hun toetreding geven leden toestemming aan DKV om hun gegevens centraal bij te houden. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de administratieve werking en verplichtingen van DKV en worden niet zonder toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Elke persoon heeft het recht zijn persoonlijke gegevens op te vragen en deze eventueel te laten verbeteren. Door hun deelname aan activiteiten gaan de leden en andere betrokkenen akkoord dat foto’s of bewegende beelden, genomen tijdens deze activiteiten, op de website of in publicaties van DKV worden gebruikt. Als men hiermee niet akkoord gaat, kan dit gemeld worden aan het secretariaat

 

Artikel 1.3 Kleuren D.K.V.

De kleuren van D.K.V. zijn wit en rood.

 

Artikel 1.4 Vlag D.K.V.

De vlag van de D.K.V. is een 3-hoekige puntvlag; half wit (boven), half rood (onder) voorzien van een hart, een adelaar en de letters "DKV ".

 

Artikel 1.5 Aansluiting Nederlands Watersportverbond

DKV heeft zich aangesloten bij het Nederlandse Watersportverbond (WSV). Daar waar in de statuten Nederlandse Kano Bond (NKB) genoemd wordt, wordt bedoeld WSV. DKV verzorgt de lidmaatschapsmelding voor leden, inclusief bijbehorende heffing.

 

Artikel 1.6 Aansprakelijkheid

Het lidmaatschap van de vereniging, alsmede deelname aan activiteiten al dan niet binnen verenigingsverband is voor eigen risico. Dit impliceert dat het lid stilzwijgend onderschrijft dat de vereniging niet aansprakelijk is voor kosten die voortvloeien uit ongevallen, beschadigingen en/of het zoekraken van eigendommen van het betreffende lid of van de gevolgschade aan derden. Een en ander voor zover niet strijdig met het Nederlandse Burgerlijk Recht.

 

Leden die schade toebrengen aan eigendommen van DKV en/of van mede-leden zijn in beginsel aansprakelijk voor kosten die daaruit voortvloeien.

 

ARTIKEL 2 LIDMAATSCHAP

 

Artikel 2.1 Leden

Leden, als bedoeld in artikel 6 onder a van de statuten, worden onderscheiden in:

a)      seniorleden zijn de leden die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt;

b)      juniorleden zijn de leden die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

 

Artikel 2.2 Het lidmaatschap

Het lidmaatschap vangt aan op de eerste dag van de maand van aanmelding en wordt aangegaan tot het einde van het kalenderjaar Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met een vol kalenderjaar.

 

Artikel 2.3 Toetreding

Toetreding als lid dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Over de voorlopige toelating als lid beslist het dagelijks bestuur. Over het definitieve lidmaatschap wordt op de Algemene Ledenvergadering besloten.

 

Zij, die door een andere vereniging aangesloten bij het WSV (om welke reden dan ook) zijn geroyeerd, kunnen niet als lid worden aangenomen bij de D.K.V.

 

Artikel 2.4 Zwemvaardigheid

Ieder lid moet kunnen zwemmen, aantoonbaar voorafgaand aan toetreding.

Artikel 2.5 Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar dient vóór 1 december schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt geen restitutie van de contributie en/of het lig/vaargeld verleend. Na beëindiging van het lidmaatschap dienen de bij het lid in bezit zijnde sleutel(s) onverwijld te worden ingeleverd.

 

Artikel 2.6 Bijzonder lidmaatschap

Voor het promoten van de kanosport bij DKV kan het bestuur in incidentele gevallen in afwijking van het bovenvermelde lidmaatschap een bijzonder lidmaatschap aanbieden. Dit lidmaatschap wordt aangegaan op basis van, door het bestuur, vast te stellen voorwaarden.

 

Artikel 2.7 Bijzondere leden

Bijzondere leden worden onderscheiden in ereleden en leden van verdienste. (zie verder artikel 7.2)

 

ARTIKEL 3 GEDRAGSCODE

 

Artikel 3.1 Toegang en verlaten tot DKV-terrein en botenhuis

Ieder lid mag zich op het terrein bevinden en in het botenhuis. Leden zijn verplicht bij het verlaten van het botenhuis zich ervan te overtuigen of hij/zij de laatst aanwezige is, in welk geval hij of zij de verlichting dient uit te doen en het botenhuis en het toegangshek dient af te sluiten (inclusief alle ramen en schuifdeuren).

 

Ieder lid is verplicht, indien hij/zij onregelmatigheden ontdekt die in welk opzicht dan ook schadelijk kunnen zijn of worden voor het botenhuis, boten, personen of goederen en materiaal van DKV of mede-leden zo spoedig mogelijk melding te doen bij het bestuur en/of indien urgent zo mogelijk zelf in te grijpen.

 

Artikel 3.2 Brandveiligheid

Ieder lid dient er voor te zorgen dat er in en rond het verenigingsgebouw geen brand kan uitbreken. Het gebruik van open vuur is alleen toegestaan in de open haard en tijdens georganiseerde verenigingsactiviteiten. In het gebouw zijn op diverse plaatsen brandblussers en brandslangen ge­plaatst. Elk lid dient de plaatsen waar deze zijn aangebracht in voldoende mate te kennen. Het gebruik van de brandblus- middelen anders dan voor brand­be­strijding is ten strengste verboden. Een intacte verzegeling van het blusmiddel betekent dat het blusmiddel over de nodige bluscapaciteit beschikt. Een verbroken verzegeling dient derhalve zo spoedig mogelijk aan het bestuur gemeld te worden. Roken en het gebruik van brandbare materialen c.q. vloeistoffen is niet toegestaan in het verenigingsgebouw en in de daarbij behorende opstallen.

Artikel 3.3 Parkeren bij DKV

Parkeren van auto’s is toegestaan in de Gashavenstraat, alleen aan de kant van de bebouwing of aan het Hartenaasje. Omdat de weg naar de dijk bij DKV een openbaar karakter heeft en te allen tijde voor hulpverleningsdiensten bereikbaar en vrij van obstakels moet blijven, is het niet toegestaan auto’s op het DKV-terrein te parkeren.

 

Artikel 3.4 Milieuverplichtingen

In alle gevallen dient elk lid ervoor te zorgen dat gebruikte materialen en afval netjes worden opgeruimd. Voor het milieu schadelijke stoffen dienen op de daartoe geëigende wijze te worden afgevoerd. De kosten hiervoor komen voor rekening van de vervuiler. Het is verboden om op het verenigingsterrein en in de directe omgeving auto’s of andere voertuigen te (laten) wassen.

 

Artikel 3.5 Communicatie

DKV publiceert een eigen clubblad, waarin bijdragen van leden en aankondigingen van bestuur en/of commissies verspreid worden. Indien nodig stuurt het bestuur berichten via email. De website van DKV geeft een algemeen en aantrekkelijk beeld van activiteiten van DKV en van de organisatie van zowel DKV als de kanosport.

 

Leden ontvangen vanuit de WSV het magazine ‘Kanosport’.

 

Leden kunnen actief zijn op social media, waar sportieve activiteiten en het sociale leven gedeeld kunnen worden. Door leden geposte content, standpunten en meningen zijn van hen persoonlijk

 

Artikel 3.6 Veilig sportklimaat

Leden, introduces, vrijwilligers, ouders, donateurs en andere betrokkenen en bezoekers dienen zich op het DKV terrein en botenhuis, bij ‘uit’ activiteiten en/of op met DKV verbonden social media behoorlijk te gedragen. Leden dienen zich te onthouden van ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten, treiteren, (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie, machtsmisbruik, criminaliteit, vandalisme, etc., etc..

 

Alle bestuursleden, trainers en de vertrouwenscontactpersoon dienen een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen.

 

In geval van ongewenst gedrag, zoals ervaren door (jeugd)leden, ouders, vrijwilligers, donateurs en begunstigers kan melding gedaan worden bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP zal optreden conform de bij WSV afgesproken procedures.

 

Artikel 3.8 Bestuursmaatregelen

In geval van gemeld of door bestuur geconstateerd ongewenst gedrag kan het bestuur een passende maatregel of sanctie opleggen zoals uiteengezet in de DKV statuten artikel 23 Tuchtrechtspraak. Indien het gedrag van een lid aanleiding vormt om diens lidmaatschap ter eerstvolgende algemene ledenvergadering voor te dragen voor royement, is het dagelijks bestuur bevoegd om – daarop vooruitlopend – het betreffende lid tot aan die ledenvergadering te schorsen.

 

De leden, betrokkenen, donateurs en andere begunstigers zijn verplicht door het bestuur getroffen (tussentijdse) maatregelen of sancties direct op te volgen.

 

 

ARTIKEL 4 SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES

 

Artikel 4.1 Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en bijzondere leden zoals hieronder opgesomd

 • Bestuurslid toervaren/recreatiesport, tevens voorzitter sportcommissie Toer/recreatie
 • Bestuurslid kanopolo, tevens voorzitter sportcommissie Kanopolo
 • Bestuurslid jeugd en wedstrijdsport, tevens voorzitter sportcommissie Wedstrijdsport
 • Bestuurslid opleidingen & veiligheid

 

Het dagelijks bestuur beheert de algemene verenigingszaken, waarbij het algemene ledenbeleid en het gebruik van de accommodatie door en voor alle leden de belangrijkste opdracht is. Het dagelijks bestuur laat zich ondersteunen door vrijwilligers die gespecialiseerde taken op zich nemen, zoals administratie, communicatie en/of PR.

 

Sportcommissies zijn ingesteld om de sport per discipline te organiseren. Elke sportcommissie benoemt een voorzitter en vaardigt deze af als lid van het DKV bestuur, met toelating tot het bestuur door de ALV. Sportcommissies met een eigen boekhouding en bankrekening (financiële zelfstandigheid) benoemen een penningmeester en rapporteren tijdig en periodiek aan de penningmeester van DKV. Sportcommissies bestaan uit zoveel functionarissen als nodig voor een sportdiscipline specifiek en zelfstandig sportbeleid, ledenbeleid en discipline specifiek materiaalbeheer en kunnen een separaat reglement vaststellen.

 

Artikel 4.2 Commissies en werkgroepen

DKV kent twee vaste commissies en enkele tijdelijke commissies en werkgroepen.

De Bar commissie voert het beheer/exploitatie over de bar en kantine met functioneert met financiele zelfstandigheid binnen de vereniging. Deze commissie kent een eigen begroting, bankrekening, een penningsmeester en doet inkoop en verkoop waarover de resultaten tijdig periodiek gerapporteerd worden aan de penningmeester.

 

De Commissie Onderhoud richt zich op gebruiksklaar houden, het behoud en eventuele groot onderhoudsmaatregelen van de accommodatie, inclusief het gehele terrein van DKV. Budgetverantwoordelijkheid is belegd bij het dagelijks bestuur.

 

Tijdelijke commissies of werkgroepen, al dan niet binnen sportcommissies, zijn opgericht door het bestuur of een commissie om te werken aan vastgelegde specifieke doelen en ontplooien activiteiten met beperkte financiële zelfstandigheid.

 

Artikel 4.2 Rooster van aftreden bestuursleden

Overeenkomstig de statuten van de Deventer Kano Vereniging is een rooster van aftreden van bestuursleden bekend gemaakt. In de statuten is vastgelegd dat de voorzitter en de secretaris niet gelijktijdig mogen aftreden. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn/haar voorganger in.

 

Artikel 4.3 Rooster van aftreden 2017 - 2022

 

Functie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Voorzitter

-

-

A

-

-

A

Secretaris

-

A

-

-

A

-

Penningmeester

A

-

-

A

-

-

Commissie lid opleidingen

A

-

-

A

-

-

Commissielid recreatiesport

A

A

_

-

A

-

Commissielid polo

A

A

-

-

A

-

Commissielid jeugd en wedstrijd

A

-

_

A

-

-

 

Artikel 4.4 Aanmelden kandidaten

(Tegen)kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 10 minuten vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij het bestuur.

 

ARTIKEL 5 FINANCIËN

 

Artikel 5.1 Verschuldigde bijdragen leden

Bij toetreding als lid is contributie, liggeld/vaargeld en eventueel sleutelgeld verschuldigd. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen in de bedragen zijn van toepassing met ingang van het daaropvolgend kalenderjaar.

 

Contributie is het periodiek door elk lid bij te dragen bedrag aan DKV voor alle verenigingszaken.

 

Vaargeld is een lid verschuldigd als hij/zij gebruik maakt van varend verenigingsmateriaal. Een lid dat geen eigen boot in bezit heeft, is automatisch vaargeld verschuldigd, behalve door ontheffing door het bestuur te verlenen.

 

Liggeld is een lid verschuldigd voor het gebruik van ruimte in het verenigingsgebouw voor de opslag van zijn boot of boten.

 

DKV int namens het WSV de door WSV vastgestelde bijdragen.

 

Artikel 5.2 Bijdragen ereleden

Ereleden die na 1 januari 2010 als zodanig zijn benoemd, zijn voor 50% vrijgesteld van contributie betaling; het staat hen echter vrij om het volledige contributie­be­drag te blijven betalen. Deze kortingsregeling is niet van toepassing op het liggeld voor een of meerdere kano’s, de WSV-licenties, sleutelgelden etc.

 

Artikel 5.3 Botenhuissleutels

Na betaling van een borgsom (sleutelgeld) alsmede (de eerste termijn van) de contributie kan een toegelaten lid ontvangen na ondertekening van een sleutelverklaring:

 1. een op naam gestelde, genummerde sleutel van het club­ge­bouw;
 2. sleutel(s) van de compartimenten waar het lid zijn/haar boot in stalling heeft of van het compartiment waar een discipline specifieke verenigingsboot gestald is.

Juniorleden krijgen alleen sleutels van het botenhuis indien de sleutelverklaring mede ondertekend is door ouder of voogd.

 

Bij beëindiging van het lidmaatschap en inlevering van de sleutel(s) van het clubgebouw wordt de betaalde borgsom terugbe­taald of verrekend met eventueel nog openstaande vorderingen. Bij inlevering van sleutels een jaar na beëindiging lidmaatschap wordt geen borg meer terugbetaald aan leden die na 26 maart 2013 lid zijn geworden.

 

Artikel 5.4 Donateurs, sponsoring en acties

Donateurs zijn welkom hun vrijwillige bijdragen te bepalen en, al dan niet op aanroep van DKV, over te maken. Sponsors en fondsenwervingsacties zijn welkom, leden initiatieven worden aangemoedigd.

Artikel 5.5 Incasso en wanbetaling

De inning van contributiegelden gebeurt in het eerste kwartaal van het jaar. Betaling van alle jaarlijkse gelden lopen daaraan synchroon. Betalingen aan de vereniging dienen na ontvangst van de nota binnen 30 dagen voldaan te worden.

 

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, worden administratie-/herinneringskosten als volgt in rekening gebracht: a) na 60 dagen 1e herinnering 5 euro;

b) na 90 dagen 2e herinnering 10 euro;

c) na 120 dagen 3e herinnering 15 euro.

 

Indien een lid, na 3 herhaalde aanmaningen, aan zijn/haar financiële verplichtingen jegens de vereniging niet voldoet, volgt er een schorsing, opgelegd door het bestuur. De boot of boten van het betreffende lid worden aan de ketting gelegd, totdat alsnog aan de financiële verplichtingen is voldaan.

Bij blijvende wanbetaling zal het bestuur het lid voordragen voor royement, conform de DKV statuten artikel 23.5, tijdens de eerstkomende ledenvergadering. Na definitieve uitspraak van royement wordt het WSV schriftelijk op de hoogte gesteld. Twee jaar na de datum van het definitieve royement vervalt de boot/de boten automatisch aan de vereniging.

 

Artikel 5.6 Kascommissie

De kascommissie bestaat uit drie leden en twee reserveleden. Zij worden tijdens de ledenvergadering uit en door de leden gekozen. Leden van het bestuur of leden met financiële verantwoordelijkheden mogen geen deel uitmaken van de kascommissie. Eén lid treedt ieder jaar af en is niet herkiesbaar. Een kascommissielid mag ten hoogste drie jaar zitting hebben.

 

Artikel 5.7 Controle financiële stukken

De kascommissie controleert tenminste eenmaal per jaar de kas, de bescheiden en de toestand van de verenigingseigendommen aan de hand van een van te voren van de penningmeester opgevraagde lijst. De kascommissie kan van de penningmeester of van financieel zelfstandige commissies aanvullende documentatie opvragen indien zij dit nodig acht. De kascommissie komt tot een uitspraak uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering. Op de ledenvergadering brengt zij schriftelijk verslag uit van haar bevindingen. Bij onregelmatigheden van de door haar te controleren zaken stelt zij onmiddellijk de voorzitter per aangetekend schrijven hiervan in kennis.

Artikel 5.8 Vrijwilligers en Vergoedingen

Vrijwilligers worden onderscheiden in algemene vrijwilligers, vrijwilligers die zich inzetten voor bouw, behoud en beheer/exploitatie van de accommodatie en vrijwilligers die zich als sportkader inzetten voor sport gerelateerde activiteiten. Leden die bij het bestuur bekend zijn als vrijwilligers zijn medeverzekerden via regelingen van gemeente Deventer.

 

Aan vrijwilligers zal geen vergoeding worden gegeven voor verleende diensten, tenzij het bestuur anders beslist.Trainers en ander sportkader kunnen door de sportcommissies worden voorgedragen aan het bestuur voor afspraken over vergoedingen.

 

 

ARTIKEL 6 BOTENHUIS EN MATERIAAL

 

Artikel 6.1 Gebruik verenigingsboten door DKV leden en niet DKV leden

 1. Het gebruik van een verenigingsboot moet altijd eerst worden aangevraagd bij het bestuur. (leden die vaargeld betalen zijn bij verenigingsactiviteiten en bij het varen op de IJssel uitgezonderd van deze regel).
 2. Ten aanzien van wedstrijdboten kan eerst toestemming worden verleend na overleg met de trainer(s).
 3. Voor leden met een betaalde ligplaats voor een eigen boot in het botenhuis is het gebruik van een verenigingsboot (kajak of kano) tijdens een verenigingsactiviteit en het varen op de IJssel gratis.
 4. Leden die vaargeld betalen hebben voorrang bij de keuze van een verenigingsboot.
 5. In alle andere gevallen huurt men een boot tegen vastgesteld tarief
 6. Niet DKV leden betalen naast de boothuur een vastgestelde borgsom per boot. (als gevaren wordt onder begeleiding en verantwoording van een lid van de DKV hoeft geen borgsom te worden betaald).
 7. Leden van de DKV kunnen tijdens verenigingsactiviteiten introducés uitnodigen. Het gebruik van een verenigingsboot is vrij van kosten indien het lid vaart in de verenigingsboot en de introducé in de boot van het DKV-lid.
 8. Reparaties aan verenigingsboten gebeurt in overleg met het, voor de desbetreffende boten verantwoordelijke, commissielid
 9. In boten met schade mag niet worden gevaren, dit om erger te voorkomen.
 10. Het onderhoud van verenigingsboten is een verantwoordelijkheid van de desbetreffende commissie.

 

 1. Vanaf 1 oktober tot en met 31 maart mag er alleen in verenigingsboten worden gevaren indien de gebruiker een zwemvest draagt. Van 1 april tot 1 oktober wordt dit sterk geadviseerd, maar is het niet verplicht.
 2. Er mag gebruik gemaakt worden van verenigingszwemvesten; deze hangen, voorzien van de verenigingsnaam, aan de kapstok in de hal.
 3. In alle overige situaties beslist het bestuur.

 

Artikel 6.2 Gebruik materiaal van andere leden

Slechts met schriftelijke toestemming van de eigenaar mag een ander persoon (lid, introducé) met eigendommen van een ander lid varen. Elk bestuurslid is gerechtigd te vragen naar de schriftelijke toestemming.

 

Artikel 6.3 Stallen van boten en materiaal

 1. De leden hebben het recht 1 éénpersoons- of 1 tweepersoons kano te stallen volgens de gangbare afmetingen, dit voor zover de ruimte in het botenhuis dit toelaat.
 2. Onder een kano wordt verstaan alle type vaartuigen die binnen de Nederlandse kanosport gebruikt worden.
 3. Leden, die in afwijking van de wijze als bedoeld in het vorige lid het botenhuis, vlot en DKV-terrein wensen te gebruiken als ligplaats voor een kano of eventueel andere soort boot kunnen dit alleen met schriftelijke toestemming van het bestuur.
 4. Leden die meer dan 1 kano in het botenhuis wensen te stallen kunnen alleen van het bestuur (al dan niet schriftelijke) toestemming verkrijgen.
 5. Na gebruik van zijn of haar boot en/of peddel dienen deze, na schoon­ en drooggemaakt te zijn, op de daarvoor aangewezen plaats gelegd te worden en men dient er hierbij op te letten dat geen schade wordt toegebracht aan andere boten, peddels, het botenhuis of andere zaken.
 6. De berging voor de boten dient steeds te worden afgesloten.

 

Artikel 6.4 Conditie materiaal

Ieder lid dat deelneemt aan verenigingsactiviteiten dient gebruik te maken van deugdelijk materiaal, veiligheidsmaatregelen te treffen en zich in alle situaties naar behoren en verantwoordelijk te gedragen.

 

Artikel 6.5 Gebruik botenhuis

 1. Ieder lid mag gebruik maken van de faciliteiten die de vereniging biedt. Zoals: kleedruimte, toiletten en douches. De kantine is voor leden vrij toegankelijk; de bar is beperkt opengesteld.
 2. Elk lid is verplicht het botenhuis na gebruik schoon en opgeruimd achter te laten.
 3. In het botenhuis mogen geen (brom)fietsen worden geparkeerd.
 4. In geval van weekendactiviteiten kan er in overleg met de organiserende commissie een oplossing voor tijdelijke stalling worden bedacht.
 5. In het botenhuis mogen geen bootreparaties worden uitgevoerd, behoudens noodgevallen en dit alleen in overleg en met goedkeuring van het bestuur. Dit in verband met stofoverlast, brandgevaar en het feit dat het gebruik van de (nood)uitgangen kan worden belemmerd.

 

Artikel 6.6 Gebruik sportzaal

 1. De sportzaal mag alleen worden gebruikt voor trainingen onder leiding van door het bestuur aangewezen trainer(s) en door degenen die van de trainer(s) of het bestuur hiervoor toestemming heeft(hebben) gekregen.
 2. Training in de sportzaal gebeurt voor eigen risico; in geval van blessures of ongelukjes is de vereniging niet aansprakelijk.
 3. De zaal mag alleen worden betreden met zaalschoenen, die niet buiten zijn gebruikt.
 4. De zaalschoenen mogen geen zwarte zolen hebben.
 5. Het bestuur maakt, op voordracht van de commissies, een schema voor het gebruik van de sportzaal. Dit schema wordt ter kennisgeving aan de zaal opgehangen, zodat iedereen weet welke groep wanneer “recht” heeft op gebruik van de zaal.
 6. Halters mogen tijdens de trainingen niet in de vensterbanken en/of op de verwarmingselementen gelegd worden.
 7. Gebruikte materialen moeten na elke training weer weggeborgen worden in de daarvoor bestemde ruimte. Bij niet-naleving van deze regel kan de toegang tot de zaal ontzegd worden.

 

Artikel 6.7 DKV terrein

Leden kunnen gebruik maken van het DKV terrein en alle wegen, paden en vlonders die gebruikelijk als DKV terrein beschouwd kunnen worden.

 

Op het terrein kan worden gekampeerd. Per nacht en per tent wordt een vergoeding gevraagd.

 

Artikel 6.8 Aanhangers

Commissies kunnen gebruik maken van aanhangers voor botentransport, met onderlinge afstemming. Gebruik en aansprakelijkheid wordt geregeld zoals in Bijlage 2

 

Artikel 6.9 Groepsactiviteiten

DKV terrein en kantine kan worden gebruikt voor groepsactiviteiten die door leden georganiseerd worden, in overleg met en na toestemming van de barcommissie.

ARTIKEL 7 ONDERSCHEIDINGEN

 

Artikel 7.1 Vaaronderscheidingen

De vereniging kent per 2011 de DKV-cup als onderscheiding. Dit is een aanmoedigingsprijs voor het lid dat zich in het afgelopen jaar óf in sportieve prestatie óf in sportieve inzet heeft onderscheiden van andere vaarders. Het betreft hier een wisselbeker die jaarlijks wordt uitgereikt; de betreffende vaarder krijgt een aandenken dat hij/zij mag behouden.

 

Artikel 7.2 Vrijwilligersonderscheidingen

De vereniging kent de volgende onderscheidingen:

 1. Erelidmaatschap. Dit lidmaatschap wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toegekend. Verdiensten voor de vereniging zijn langdurig geleverd op bestuurlijk niveau. Ereleden worden op voordracht van het bestuur benoemd door de ledenvergadering; hiervoor is tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist.

 

 1. Lid van verdienste. Een lid dat verdienstelijk is geweest of nog steeds is kan op voordracht van het bestuur tot lid van verdienste worden benoemd. De verdiensten kunnen op divers terrein geleverd zijn, maar moeten over een langere periode hebben plaatsgevonden. Voor benoeming is tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen van de ledenvergadering vereist.

 

 1. DKV-compliment Jaarlijks wordt het DKV-compliment uitgereikt aan een verenigingslid die zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze heeft ingezet voor de belangen van de kanosport en voor DKV in het bijzonder. De diverse groeperingen uit de vereniging kunnen kandidaten voor het DKV-compliment vóór 1 november van het lopende jaar gemotiveerd bij het bestuur aanmelden. Het bestuur kiest uit de aangemelde kandidaten de winnaar.

 

ARTIKEL 8 UITZONDERINGEN

 

Artikel 8.1 Onvoorziene zaken

In alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet, kan het bestuur zelf een beslissing nemen.

 

Artikel 8.2 Afwijkingen

Het bestuur is gemachtigd van dit reglement af te wijken en zal de motivatie hiervoor naar de op dat moment betrokken leden kenbaar maken. In de eerstvolgende ledenvergadering zal het bestuur zich hierover verantwoorden.

 

ARTIKEL 9 SLOTBEPALING

Het niet opvolgen van de bepalingen in dit Huishoudelijk Reglement kan leiden tot sancties, conform art. 23 van de Statuten.